รูปภาพของAdmin User
รายละเอียดการดำเนินการศึกษาอบรมผ่านทางระบบเครือข่าย(e-Learning) ของ บก.ทท. ประจำปี งป.๖๐
โดย Admin User - Tuesday, 30 January 2018, 10:21AM
 

 รายละเอียดการดำเนินการศึกษาอบรมผ่านทางระบบเครือข่าย(e-Learning) ของ บก.ทท. ประจำปี งป.๖๑

การปฏิบัติ                                                                       วัน/เดือน/ปี

เปิดลงทะเบียน                                                                 ๒๙ ม.ค. - ๒๘ ก.พ.๖๑

เปิดอบรม                                                                        ๒๙ ม.ค. - ๑๘ พ.ค.๖๑

หมดเขตส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทางระบบเครือข่าย  ๒๐ เม.ย.๖๑

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในห้องเรียน                                     ๑ พ.ค.๖๑

สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียน                            ๒๕-๒๙ มิ.ย.๖๑

รับใบประกาศนียบัตร                                                         ๖ ก.ค.๖๑