รูปภาพของAdmin User
รายละเอียดการดำเนินการศึกษาอบรมผ่านทางระบบเครือข่าย(e-Learning) ของ บก.ทท. ประจำปี งป.๖๐
โดย Admin User - Monday, 9 January 2017, 10:42AM
 

 รายละเอียดการดำเนินการศึกษาอบรมผ่านทางระบบเครือข่าย(e-Learning) ของ บก.ทท. ประจำปี งป.๖๐

การปฏิบัติ                                                                       วัน/เดือน/ปี

เปิดลงทะเบียน                                                                 ๓ ม.ค. - ๓๑ มี.ค.๖๐

เปิดอบรม                                                                        ๓ ม.ค. - ๑๙ พ.ค.๖๐

หมดเขตส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทางระบบเครือข่าย  ๑๘ เม.ย.๖๐

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในห้องเรียน                                     ๓ พ.ค.๖๐

สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียน                            ๑๖-๑๙ พ.ค.๖๐

รับใบประกาศนียบัตร                                                         ๒ ม.ย.๖๐